Privacy en Verkoopsvoorwaarden

CBS Schilderwerken bvba hecht veel belang aan jouw privacy

We behandelen jouw persoonlijke gegevens met grote zorgvuldigheid en dragen zorg voor de veiligheid ervan.

Deze privacy verklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden aangeboden en op alle werken die wij uitvoeren.

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding, 25 mei 2018.

Wij gebruiken deze gegevens voor administratie, bestellingen, levering en facturatie. Naargelang uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende gegevens mee: persoons- en contactgegevens, naam, voornaam, adres, e-mail-adres, facturatieadres, telefoon, gsm-nummer. U draagt steeds de verantwoordelijkheid voor alle gegevens die u ons verstrekt, wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden. U bent niet verplicht om je persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.

Uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden en de al dan niet contractuele relatie die wij met u hebben.

Klantengegevens worden na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst uit onze systemen verwijderd, behoudens deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waar de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

U heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van gegevens die wij over u hebben en waarvoor deze worden aangewend. U heeft het recht om verbetering van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. U kunt verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of verwerking ervan te beperken onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen, de uitvoering van de overeenkomst of een gerechtvaardigd belang, zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

U kan steeds een document verkrijgen in leesbare vorm van de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Indien noodzakelijk om bepaalde bestellingen of doelstellingen te halen zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere organisaties en partners waarmee wij samenwerken. Wij garanderen dat ontvangers van de persoonsgegevens de nodige maatregelen nemen ter bescherming van deze gegevens.

Deze persoonsgegevens worden beperkt gebruikt voor onze eigen marketing en nieuwsbrieven.
Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 van de algemene verordening gegevensbescherming.
Uw persoonsgegevens worden in geen geval verkocht, doorgegeven of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners.

De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

VERKOOPSVOORWAARDEN

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn.

In geval van niet-betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12 % met een minimum van 25 euro.

Tevens zal er een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.

Alle klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren.

Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen afdeling Turnhout behoren.